Privacy statement Inclusion International

Doel en basis verwerking persoonsgegevens:

Inclusion International, gevestigd op de Burgemeester Joostenlaan 1a 6019 BX in Wessem verwerkt persoonsgegevens met toestemming van de gebruiker en / of om te uitvoering te geven aan een overeenkomst.

 

De volgende persoonsgegevens worden door Inclusion International verwerkt:

* Voor- en achternaam, titulatuur, geslacht, geboortedatum

* Adresgegevens

* Email en telefoonnummer

* Bankrekeningnummer

* Overige gegevens die zijn verstrekt door de cliënt of deelnemer

 

De gegevens worden gebruikt voor:

* Het factureren en afhandelen van een betaling

* Het kunnen bellen en e-mailen zoals nodig om onze diensten te kunnen verlenen

* Het bijhouden van coaching uren in een logboek t.b.v. certificering bij de International Coach Federation en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches

* Het versturen van nieuwsbrieven, speciale uitnodigingen en aanbiedingen per email.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Er wordt geen gebruik gemaakt  van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk volgens de wettelijke termijnen van de belastingdienst. Persoonsgegevens verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst worden bewaard voor een periode van 7 jaar na afloop van de laatste interactie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Inclusion International verkoopt geen gegevens aan derden, en zal slechts gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor een wettelijke verplichting.

Voor zover dat noodzakelijk is en overeenkomstg de wettelijke richtlijnen kunnen gegevens met betrekking tot de uitvoering van de coaching ten behoeve van certificering en voor accreditering bij de International Coach Federation met de ICF worden gedeeld.

Op uw verzoekt draagt Inclusion International er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden overgedragen naar u of een andere partij.

Uw privacy rechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Inclusion International verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het verzoek wordt behandeld binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Uw kunt uw verzoek per email richten aan maudhalkes@inclusioninternational.eu.

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door Inclusion International steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Avg/GDPR is bepaald.

Graag wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

Inclusion International zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Cookies:

Inclusion International maakt geen gebruik van Cookies.

Contactgegevens:

Inclusion International

Email: info@inclusioninternational.eu

Website: www.inclusioninternational.eu

 

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig beheerd. Mocht u vragen hebben betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze privacy functionaris Maud Halkes, te bereiken via telefoon nummer +31(0)611046376 of via het email adres

maudhalkes@inclusioninternational.eu